AYDINLATMA METNİ

(Otel Misafirleri İçin)

Veri sorumlusu olan (DREAM WORLD) OPTİMAL TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘ne ait işbu konaklama tesisinde, hazırlanmış ve uygulamaya konmuş olan KVKK Politikası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) gereğince hazırlanmış olan bu aydınlatma metninde yer alan açıklamalarla ilgili detaylara Veri sorumlusu KVKK Politikası ve eklerinde yer alan dokümanlardan ulaşabilirsiniz.  Buna göre;

İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kimlik ve Ailevi Bilgiler [Ad-soyad, TCK No,  Pasaport No, doğum yeri – tarihi, medeni hal,  meslek, cinsiyet, çocuk ismi, sayısı, yaş ve doğum tarihleri, imza, voucher (seyahat kartı) bilgileri ile register kart (konaklama kartı bilgileri), oda tipi ve numarası, uçuş numarası, konakladığı otel, konaklama tarihleri ve tutarı]

İletişim Bilgileri[adres, telefon no, e-posta adresi]

LokasyonBilgileri  [Konaklama ve konum bilgileri]

Müşteri İşlem Bilgileri [(Araç plakası, anket formu, ürün ve hizmet sunumuna yönelik kayıtlar, talepler, talimatlar, fotoğraflar, evlilik, doğum özel günler yıldönümü, çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek   bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi] 

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri [Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera ve ses kayıtları,]

İşlem GüvenliğiBilgileri[IP adresi, hotspot kayıtları, şifre ve parola bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log ve dijital  trafik kayıtları]

Finans Bilgileri [banka hesap numarası, IBAN, Kredi kartı numarası, CVC kodu, son kullanım tarihi]

Görsel ve İşitsel Kayıtlar ve Bilgiler[Çağrı merkezi yoluyla alınan ses kayıtları, Görsel ve işitsel kayıtlar ve bilgiler]

Sağlık Bilgileri[Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kronik rahatsızlıklar, geçirilen hastalıklar, astım,diyabet, kalp, tansiyon hastalıkları,kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri]

 

Kişisel VerilerinizinToplama Yöntemi ve Hukuki Sebepler

 

İş bu aydınlatma metnine göre kişisel verileriniz, otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, iş birliği içinde bulunulan, sözleşme ilişkisi içinde yer alan çözüm ortakları ile faaliyette bulunmanın bir gereği olarak anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunulan üçüncü kişiler tarafından veya tarafınızdan iletilenbilgi, belgeler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edilmektedir.

 

Bu veriler 6698 sayılı KVK Kanunu 5.maddesi çerçevesinde açık rızanız nedeniyle, bunun yanında açık rızanızın gerekli olmadığı durumlarda aşağıda belirtilen şartların varlığı halinde doğrudan işlenebilmektedir. Buna göre; 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukukigeçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğününkorunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

6698 sayılı KVKK 6. Maddesi kapsamında sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerinizaçıkrızanıza istinaden veya aynı madde hükmüne uygun olarak kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir.Açık rızanızın bulunmaması halinde, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişiselverileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakımhizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sırsaklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 

 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanun’un 4. 5. ve 6. Maddelerine göre, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeilkeleri de dikkate alınarak aşağıdagösterilen amaçlar dahilinde işlenmektedir.

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitim, seminer, kongre gibi etkinliklerin ve faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri, Misafir Memnuniyetine, Hizmet Kalitesine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmet Koşullarının İfası İle Üstlenilen Yükümlülüklerin Eksiksiz Ve Doğru Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi

Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması VeTakibi

Güvenli Konaklama, Rezervasyon, Tatil Satış İşlemlerinin Yerine Getirilmesi,

Sosyal Medya Ve Diğer Mecralarda Paylaşılmak Üzere Anket, Pazarlama Ve Reklamlarda Kullanılması,

İşyerinde müşteri, çalışan ve ilgili üçüncü şahısların kamu güvenliğinin sağlanması,

Sağlık sorunlarının ortaya çıkması durumunda ilk müdahale, teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanması,

İşletmeninve işyerinin idaresi ile faaliyetlerinin mevzuata, şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,

Kutlama, parti, doğum günü, evlilik, düğün, nişan ve yıldönümü gibi özel gün etkinliklerinin ve faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi

 

Kişisel verileriniz, yukarıda gösterilen amaçlar dışında işlenmemektedir. İşletme tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ya da hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi için her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

Kişisel VerilerinizinAktarımı

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı KVK Kanunu 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre aşağıdaki şartların varlığı halinde yurt içinde veya yurt dışına aktarılabilir. 

6698 sayılı KVKKanununun 5 inci maddesindeki şartların varlığı nedeniyle ya da açık rızanız doğrultusunda alınan kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve yine yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kanunun 8 inci ve 9 uncu madde hükümlerine uygun olarak iş birliği içinde bulunulan kişi kurum ve firmalara, hissedar, tedarikçi gibi etkileşim içinde bulunulan kişi ve kurumlara hizmet alınan ya da hizmet verilenüçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

 

Yeterli önlemler alınmak kaydı ile sağlığa ilişkinkişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi vebakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimiamacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilmektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, verinin alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ve ayrıca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilmek şartıyla kişisel verileriniz yurt dışına yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulunun izninin bulunması kaydıyla açık rızanız aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

KVK Kurulu, yabancı ülkede yeterli koruma bulunup bulunmadığına ve yurt dışına aktarıma izin verilip verilmeyeceğine;Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri, kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında veri aktarımına ilişkin karşılıklılıkdurumunu, her somut kişisel veri aktarımına ilişkin olarak, kişisel verinin niteliği ile işlenme amaçve süresini, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla ilgili mevzuatı ve uygulamasını, kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri sorumlusu tarafından taahhüt edilenönlemleri,değerlendirmek ve ihtiyaç duyması halinde, ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü dealmak suretiyle karar vermektedir. Kişisel verileriniz, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya sizin menfaatinizin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurumveya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilmektedir.

Bu çerçevedekişisel verileriniz;

 

Yetkili Kamu kurum ve kuruluşlarına

Şirket ortaklarına ve yetkililerine,

İş ve çözüm ortaklarına,

Tedarikçi kişi ve firmalara, 

Etkileşim içinde bulunulan gerçek veya tüzel hukuk kişilerine, aşağıda belirtilen amaçlarla yani;

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Eğitim, seminer, kongre gibi etkinliklerin ve faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri, Misafir Memnuniyetine, Hizmet Kalitesine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmet Koşullarının İfası İle Üstlenilen Yükümlülüklerin Eksiksiz Ve Doğru Bir Şekilde Yerine Getirilebilmesi

Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Güvenli Konaklama, Rezervasyon, Tatil Satış İşlemlerinin Yerine Getirilmesi,

Sosyal Medya Ve Diğer Mecralarda Paylaşılmak Üzere Anket, Pazarlama Ve Reklamlarda Kullanılması,

İşyerinde müşteri, çalışan ve ilgili üçüncü şahısların kamu güvenliğinin sağlanması,

Sağlık sorunlarının ortaya çıkması durumunda ilk müdahale, teşhis ve tedavi yöntemlerinin uygulanması,

İşletmenin ve işyerinin idaresi ile faaliyetlerinin mevzuata, şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,

Kutlama, parti, doğum günü, evlilik, düğün, nişan ve yıldönümü gibi özel gün etkinliklerinin ve faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesiamacıyla aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında veri sahibi yani ilgili kişi 

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme,

KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yokedilmesini isteme,

Yanlış işlenen ve düzeltilmesi istenen kişisel veriler ile imha edilmesi istenen kişisel verilerle ilgili olarak aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlindezararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz şikâyet haklarını kullanabilmeleri için öncelikle aşağıdaki iletişim kanallarını kullanarak kişisel veri sorumlusuna başvurmanız gerekmektedir. Bu yol tüketilmeden KVK Kurulu’na şikâyet yoluna gidilememektedir.

Talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından cevaplandırılmaktadır.

Başvurunuzun reddedilmesi veya verilen cevabın yetersiz bulunması yahut süresinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda KVK Kurulu’na şikâyet hakkını kullanabilir ya da doğrudan yargı yoluna başvurabilirsiniz.

 

Başvuru Adresi ve iletişim bilgileri:

 

(DREAM WORLD) OPTİMAL TURİZM SANAYİ TİCİRET ANONİM ŞİRKETİ

ESKİ HİSAR MAH. 9519. SOK. NO:13/1   MANAVGAT ANTALYA

E POSTA             : [email protected]

 

 

 

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

 

Yukarıda belirtilen yöntemlerle ve belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesi gereken kişisel verileriniz kanunda belirtilen zaman aşımı ve hak düşürücü süreler de dikkate alınarak veri envanterinde belirtilen süre kadar saklanır. Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya mevzuat uyarınca verilerinizin işlenmesi için zorunlu kılınan süreler sona erdiğine, Şirketimiz tarafından resen en geç altı aylık periyotlarda veya talebiniz üzerine en geç otuz gün içinde imha yöntemlerinin herhangi birisi kullanılarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerinizin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerinizin anonim hale getirme, verilerin uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.

Kişisel verilerinizin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan işlemler tutanak altına alınır. Kamusal gereklilikler karşısında bu tutanaklar 5 yıl süre ile saklanır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

İSMİ / UVANI    : OPTİMAL TURİZM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADRES                : ESKİ HİSAR MAH. 9519. SOK. NO:13/1   MANAVGAT ANTALYA

MERSİS NO                   : 0644082672400001

VERGİ DAİRESİ / NO: MANAVGAT 6440826724

 
Dream Fun World
+90 242 212 18 56